Cafe Savoy

Cafe Savoy 

Adress: Vitezna 124/5, Prague

Tel: +420 731 136 144