Hanabi Sushi House

Hanabi Sushi House

Adress: Petrska 11 (new city), Prague

Tel: + 420 222 324 634