voorwaarden

Begrippen & toepasselijkheid

 • Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Meet Coco zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 • Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunt u geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
 • Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
 • De producten van Meet Coco mogen niet gebruikt worden voor wederverkoop zonder de toestemming van Meet Coco.

Overeenkomst

 • De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden inclusief betaling van de verschuldigde gelden.
 • Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via Ideal of PayPal.
 • Voor betalingen met PayPal wordt 3.4% extra commissie in rekening gebracht
 • Bij betalingen met Ideal en Paypal wordt er gebruik gemaakt van Molly Payments betalingssysteem.

Prijzen & kosten

 • Alle prijzen die op de website van Meet Coco staan vermeld zijn inclusief 21% btw.
 • Voor bestellingen door particulieren wordt btw in rekening gebracht.
 • Voor zakelijke klanten gevestigd in Nederland wordt btw in rekening gebracht.
 • Voor zakelijke klanten gevestigd in de EU, behalve Nederland, wordt de btw verlegd.
 • Voor klanten buiten de EU wordt btw in rekening gebracht. Tevens worden eventuele uitvoer heffingen doorberekend.
 • Verzendkosten binnen Nederland zijn inbegrepen in de prijs.
 • Voor verzendingen buiten Nederland worden extra verzendkosten in rekening gebracht.
 • Meet Coco is bevoegd om de prijzen en de voorwaarden op ieder moment te wijzigen.

Leveringen

 • Meet Coco zal overgaan tot uitlevering van goederen na ontvangst van de betaling.
 • Meet Coco streeft ernaar alle bestellingen aan consumenten binnen Nederland binnen 2 werkdagen uit te leveren.
 • Meet Coco streeft ernaar alle bestellingen aan zakelijke klanten binnen Nederland en België binnen 2 weken uit te leveren.
 • Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden stellen we de klant hiervan binnen 2 werkdagen op de hoogte.
 • Meet Coco is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door logistieke dienstverleners.
 • Meet Coco is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
 • Meet Coco betracht de grootste zorgvuldigheid bij het ontvangen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van Meet Coco worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

Reclamatie & Retourneren

 • Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. Meet Coco raadt aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, stel ons daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte. Meet Coco streeft ernaar om eventuele problemen of klachten in overleg op de best mogelijke manier op te lossen.
 • Indien er binnen 7 dagen door Meet Coco geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen gaat Meet Coco er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
 • U heeft het recht de door Meet Coco geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 3 dagen dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.
 • De artikelen kunnen binnen de zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur. U bent zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde retour verzendkosten.
 • Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Meet Coco de betaalde prijs uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen.
 • Wanneer de door Meet Coco afgeleverde artikelen niet binnen 3 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

Aansprakelijkheid

 • Iedere aansprakelijkheid van Meet Coco, het personeel van Meet Coco en de producten van Meet Coco voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Meet Coco is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
 • Meet Coco aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Meet Coco.
 • De aansprakelijkheid van Meet Coco is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.

Overmacht

 • In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Meet Coco opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Meet Coco het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, natuurrampen ongeacht of dit zich voordoet bij Meet Coco of bij de toeleveranciers van Meet Coco.

Privacy

 • Meet Coco respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.
 • Naast het afhandelen van de bestellingen zullen uw gegevens uitsluitend na uw toestemming worden gebruikt voor het onderhouden van de klantrelatie tussen u en Meet Coco.
 • De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

Garantie

 • Op alle onze producten geldt een garantie termijn van 6 maanden.
 • De garantie periode start op de datum waarop het product is aangeschaft.
 • Alleen een kopie van het aankoop bewijs van de bestelling wordt geaccepteerd als geldig garantiebewijs.

Toepasselijk recht

 • Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.